شعر فاطمی کودک و نوجوان

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : یحیی علوی فرد

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 20-25

چکیده :

شعر کودک و وجوان عمر کوتاهی دارد .هرچند قبل از انقلاب شاعارنی بودند که به صورت حرفه ای شعر می سرودند اما به صورت قطعی می توان گفت: دوران شکوفایی شعر کودک بعد از انقلاب کلید خورد.

کلیدواژه‌های مقاله :شعر.کودک. نوجوان.شعر فاطمی