تلفیقی از متانت فارسی و فصاحت قرآنی

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : حامد جلالی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 26-28

چکیده :

در آن میان،جز دود در میان نبود. و خدا گفت:ای زمین و آسمان!
بیرون بیایید...
چه با میل و رغبت،چه از روی ناچاری.گفتند:به فرمان خداوند خود امدیم.مانند هر ان که با میل و رغبت آید.چنین بود. پس خداوند زمین را آفرید.