درباره کتاب ،خداشناسی قرآنی کودکان

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : حسین پورشریف

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 29-33

چکیده :

به همان میزانی که در دوران کودکی، تعلیم و تربیت اهمیت دارد، پاسخ دادن به سؤالات آنها نیز از اهمیت برخوردار است. بچهها اطلاعات دوران کودکی خود را تقریبأ فرامواش نمیکنند و هر اطلاعاتی که در دوران کودکی به آنها بدهند از یاد نمیبرند و بر اساس آنها هم زندگی میکنند. لذا نباید از مخاطبی که با این حساسیت است، مغفول ماند؛ زیرا اگر ما اندیشه و باور خوبی به او بدهیم تا ابد از آسیبها محفوظ و مصون می ماند. به اعتقاد این جانب ، نه تنها به مخاطب کودک و نوجوان در بسیاری از مراکز توجهی نشده، بلکه کار در این حیطه را سطح پایین می پندارند. در حالی که این مسئله در سیره بزرگان دین، از اهمیت بالایی برخوردار بود