یادداشت عمدی یک نویسنده

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : سید سعید هاشمی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 44-47

چکیده :

علی موذنی در زمان رمان‌نویسی  نام آشنایی است کسانی که او را می شناسند کتاب‌های او را خوانده اند مطمئناً به ویژگی آشنایی کامل دارند اینکه رمان را می‌شناسند و می‌دانند که باید چه بنویسد دوم دلبستگی های مذهبی است با توجه به داستانهای از یک روشنفکر مذهبی ساخته است