سقای آب و ادب برای دل های پرتاب وتب

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : کبری التج

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 48-49

چکیده :

عباس همچنان سراپای نگاهش مجذوب حضرت حسین است با اراده و خود آگاه می پرسد کجا ؟ و ملائک که گویی یک تند تکثیر شده در هزاران هزار با دست نشان می دهند و به زبان می گویند بهشت ، ( از متن کتاب سقای آب و ادب)