خورشید پر فروغ دلها

نشریه : سنجه

نویسنده :

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 50-52

چکیده :

همیشه قبل هر حرفی برایت شعر میخوانم قبولم کن من آداب زیارت را نمیدانم... ما ایرانی ها مردمانی عاطفی هستیم که با هر بهانه ای ، قلمرو احساسات مان فتح می شود و آنگاه که این بهانه ها از اعتقادات و سنت های آن سرچشمه بگیرد ، سراسر ، جوشش و هیجان می شویم. مثل شکر که هیچ فارسی زبانی را نمی توان یافت که ابیاتی از حفظ نخوانند و با شعر ، زلفی گره نزده باشد ، از آن مهمتر ، یاد امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه السلام است که خورشید پرفروغ هر دلی است و نسیم حضورش در جای جای ایران را متبرک و جانفزا کرده است. حال اگر بخواهیم شعر رضوی و مدح و ستایش ایشان در ادبیات سخن بگوییم ، با پیوند مبارک روبرو خواهیم شد که ریشه در تاریخ کهن زبان و ادب فارسی دارد