درباره راز یک فریب

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : سینا زندگانی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 53-60

چکیده :

از من خواستند کتابی را مطالعه کنم و درباره آن با نگاه نقد در ششصد کلمه بنویسم!اما من نتوانستم کتاب را در کمتر از پنج برابر آن بررسی کنم