آیۀ 81 بقره در تفسیر معتزلیان، اشعریان و امامیان

نشریه : تفسیر اهل بیت علیهم السلام

نویسنده : پديدآورنده : محمد مرادی

سال سوم / شماره پیاپی 5 / صفحه 26-48

چکیده :

آیۀ 81 سورۀ بقره دربارۀ عذاب گناهکارانی است که خطا و گناهشان بر جان آنان چیره شود. ویژگی عذاب آنها جاودانه بودن است. از آنجایی که اهل گناه، ممکن است کافر و ممکن است مسلمان باشند، در میان صاحب­ نظران و مفسران، دربارۀ ابدی بودن عذاب اهل ایمان به جهت وجود ادلۀ دیگری دایر بر پاداش دایمی داشتن آنها، اختلاف نظر به وجود آمده است. این اختلاف مبتنی بر نوع نگرش هر یک از مفسران و یا گروه ­ها دربارۀ تفسیر متن و چگونگی و میزان استفاده از عقل و داده­ های برون متنی مانند روایات است. این نوشته با روش توصیف و تحلیل، بر آن است تا ضمن نقل دیدگاه ­ها و بررسی هر یک از آنها دربارۀ وعده و وعید­های خداوند و نسبت بخشش و شفاعت و مشیت با این دو، به روشن شدن موضوع آیه و میزان مشمولیت عذاب و اهل عذاب کمک کند.

کلیدواژه‌های مقاله :آیۀ 81 بقره؛ وعده و وعید؛ خلف وعده؛ خلف وعید؛ معتزله؛ اشاعره؛ امامیه