نزول وحی بیانی بر اهل بیت(ع) در شب قدر

سال سوم / شماره پیاپی 5 / صفحه 92-105

چکیده :

شب قدر در فرهنگ قرآن کریم و روایات از جایگاه عظیمی برخوردار است. اهمیت این شب تا حدی است که نه‌تنها آیات مختلفی از سور قرآن کریم در مورد خصوصیات این شب نازل شده، بلکه سوره­ای مستقل‌ با تمام آیاتش‌ به این شب اختصاص یافته است. خداوند در این شب دانش‌هایی را بر حجت­ های الهی و به طور خاص به اهل بیت(ع) عطا می­ کند.
قسمی از دانش هایی که در شب قدر نازل می­ شود مربوط به قرآن کریم است و تنها به اهل‌بیت : اختصاص دارد. نزول یکبارۀ قرآن بر قلب رسول خدا(ص) و علم جمعی بدان، از جمله دانش­ هایی است که در چنین شبی بر ایشان نازل شد. افزون بر این ها، هر سال در شب قدر، وحی بیانی، یعنی تبیین و تفصیل کتاب، هم بر رسول خدا (ص) الهام می‌شد. بر اساس روایات بعد از رحلت پیامبر اکرم  (ص) و با استمرار شب قدر، وحی بیانی بر امام معصوم در هر زمان تا روز قیامت نازل می‌شود. ماهیت این گونه از وحی، تأویل قرآن کریم به‌ویژه تأویل آیات متشابه و تفسیر مجملات قرآن و تطبیق قرآن بر حوادث و وقایع جدید است.

کلیدواژه‌های مقاله :شب قدر؛ اهل بیت؛ وحی بیانی؛ تأویل قرآن؛ تطبیق قرآن