معرفی «الخرائج و الجرائح» در پرتو اصول حاکم بر جوامع حدیثی

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : محمدرضا رسولی راوندی

سال چهاردهم / شماره پیاپی 56 / صفحه 26-45

چکیده :

با توجه به نیازهای زمانه، محدّثان گونه‌‌های مختلفی از کتب روایی در ادوار تاریخی نگاشتند. جوامع حدیثی از انواع کتبی است که بسیاری از علماء در طول تاریخ نوشته ­اند. آنان گاه درصدد جمع مطلق احادیث معصومین: بوده‌اند و گاه تنها در موضوع خاصی به گردآوری حدیث پرداخته‌اند که خود باعث به وجود آمدن جوامع مطلق و نسبی حدیث شده‌اند. کتاب «الخرائج و الجرائح» نوشته علامه سعید بن هبة الله معروف به قطب راوندی (م576) از جمله جوامع نسبی است که مؤلف سعی کرده معجزات و کرامات پیامبر گرامی ‌اسلام و اوصیای ایشان را در این کتاب گرد آورد و از منظر سنت، حقانیت نبوت و امامت معصومان‌: را ثابت کند. این کتاب با نظم و دقت تألیف شده که شامل یک مقدمه و بیست باب در موضوعات مختلف و متنوع می‌باشد. در این مقاله از منظر اصول حاکم بر جوامع روایی، معرفی و بررسی شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :جامع ­روایی، اصول، الخرائج و الجرائح، معجزه، معصومان، قطب راوندی