الغیبة شیخ طوسی؛ بین کلام و حدیث

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : علی رضا منفرد

سال چهاردهم / شماره پیاپی 56 / صفحه 46-60

چکیده :

در میان کتب شیعه، کتاب­ های شیخ طوسی از جایگاه ویژه­ ای برخوردار است. از جمله کتاب الغیبة. این کتاب از یک سو کتابی کلامی و از سوی دیگر کتابی حدیثی است. شیخ در این کتاب روایاتی را گرد آورده که امروزه غیر از طریق او در دسترس ما نیست. همچنین نوع نگارش مباحث کلامی شیخ در کنار نقل حدیثی، به گونه ­ای است متفاوت با آنچه اساتید او سید مرتضی و شیخ مفید در عموم نوشته ­های خویش داشتند. همة این­ ها الغیبة را کتابی متمایز در میان آثار مکتب بغداد کرده است.

کلیدواژه‌های مقاله :الغیبة، شیخ طوسی، کلام، حدیث، مکتب بغداد