پنج شنبه 1396/10/7
مدت: 45 دقیقه

شرح دعای نوزدهم (دعای طلب باران) صحیفه سجادیهشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (102)

دعای طلب باران (2)

  • دعای طلب باران (2) (دانلود)