پنج شنبه 1396/9/16
مدت: 25 دقیقه

شرح دعای نوزدهم (دعای طلب باران) صحیفه سجادیهشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (101)

دعای طلب باران (1)

---☘️ارتباط حوادث طبیعی با رفتار انسانها
---☘️ مساله جبر و اختیار
---☘️ تفسیر آیه ان الله لا یغیر ما بقوم ...
---🍀  تفسیر آیه ما اصابکم من مصیبه ...

  • دعای طلب باران (1) (دانلود)