چهارشنبه 1396/9/15
مدت: 30 دقیقه

شرح دعای هجدهم صحیفه سجادیهشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (100)

شکر خدای تعالی برای دفع گرفتاریها و برآورده شدن حاجات

  • شکر خدای تعالی برای دفع محذورات و برآورده شدن حاجا (دانلود)