پنج شنبه 1396/9/9
مدت: 48 دقیقه

شرح دعای هفدهم صحیفه سجادیهشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (99)

پناه بردن به خدا از شر شیطان (2)

  • پناه بردن به خدا از شر شیطان (دانلود)