پنج شنبه 1396/9/2
مدت: 47 دقیقه

شرح دعای هفدهم صحیفه سجادیهشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (98)

پناه بردن به خدا از شر شیطان (1)

  • پناه بردن به خدا از شر شیطان (1) (دانلود)