پنج شنبه 1396/2/14
مدت: 39 دقیقه

شرح دعای شانزدهم صحیفه سجادیهشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (94)

طلب توبه و بخشش (5)

  • 14/02/1396 (دانلود)