چهارشنبه 1396/2/6
مدت: 3 دقیقه(ناقص)

شرح دعای شانزدهم صحیفه سجادیهشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (93)

طلب توبه و بخشش (4)

  • طلب توبه و بخشش (4) (دانلود)