سه شنبه 1396/2/5
مدت: 36 دقیقه

شرح دعای شانزدهم صحیفه سجادیهشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (92)

طلب توبه و بخشش (3)

  • طلب توبه و بخشش (3) (دانلود)