چهارشنبه 1396/1/30
مدت: 33 دقیقه

شرح دعای شانزدهم صحیفه سجادیهشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (91)

طلب توبه و بخشش (2)

  • طلب توبه و بخشش (2) (دانلود)