چهارشنبه 1396/1/23
مدت: 48 دقیقه

شرح دعای شانزدهم صحیفه سجادیهشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (90)

طلب توبه و بخشش (1)

  • طلب توبه و بخشش (1) (دانلود)