واکاوی مفهوم حرص در اخلاق اسلامی در پرتو احادیث امام رضا(ع)

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : محمدرضا جواهری

سال چهارم / شماره پیاپی 16 / صفحه 143-176

چکیده :

تحلیل مفهومی وتبیین مصداقی حرص هدف این مقاله است. در این پژوهش با مرجعیت علمی احادیث امام رضا(ع) مفهوم و مصادیق حرص و اقسام آن از نصوص رضوی استنباط شده است. مسئله اصلی تحقیق کشف کارکردها و موارد "حرص مقدس" در بیان عالم آل محمد(ع) است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و بنیادی است و با مطالعات احادیث رضوی(ع) حقیقت حرص ممدوح و مصادیق و نمونه های آن آشکارخواهد شد. مطالعات و بررسی احادیث امام رضا(ع) به انگیزه حرص شناسی نشان داد که عالم آل محمد(ع) در مواردی مردم را بر حرص ورزیدن امر کرده‌اند. امام هشتم(ع) با صیغه امر "احرصوا" در یک حدیث جامع سه سرفصل حرص ممدوح را به جهانیان آموزش داده‌اند. حرص بر" قضای حوایج مومنان" و"ادخال سرور برمومنان "و"دفع مکروه از آنان" دستور امام رضا(ع) بوده است. معطوف به احادیث رضوی با درایة الحدیث کلام سایر معصومین(ع) نیز مصادیق و نمونه های دیگری از" حرص مقدس" استنباط و تبیین شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :حرص ممدوح؛ حدیث؛ امام رضا(ع)؛ اخلاق