اصول و روش‌های تربیتی با نگرشی به اراده و اختیار انسان در سیره رضوی

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : حسن رضا زین آبادی
پديدآورنده : مریم عدلی

سال پنجم / شماره پیاپی 17 / صفحه 59-96

چکیده :

انسان موجودی مختار و آزاد آفریده شده است. او برترین آفریده و والاترین نشانه قدرت بی‌منتهای خداست و به خاطر این امتیاز بزرگ، او مستعد اتصاف به همه صفات و کمالات الهی است که به واسطه اختیار و اراده خود، می‌تواند با تربیت صحیح و بهره مندی از الگوهای تربیتی به مقام قرب الهی برسد. در این زمینه بهترین الگوها و راهنمایان تربیتی فرستادگان الهی و ائمه معصومین‌(ع) هستند که با تأکید بر معرفت الهی زمینه‌های رشد، هدایت و سیر کمال انسانی را در انسان فراهم می‌کنند. پژوهش حاضر درصدد است با روش تحقیق اسنادی و به کارگیری روش تحلیل محتوا به شیوه قیاسی - استقرایی و با در نظر گرفتن مبنای اراده و اختیار انسان به بررسی اصول و روش‌های تربیتی از دیدگاه امام رضا‌(ع) بپردازد. یافته‌های تحقیق بیانگر این واقعیت است که دو بعد: 1- تعقل و اندیشه ورزی با زیر مقولات(بصیرت دهی، تفکر، تدبر و...) 2- علم آموزی با زیر مقولات(حقیقت جویی، حل مسئله و پرسش و پاسخ، استقبال از نظر مخالف و...) مهم‌ترین اصول و روش‌های مبنای اراده و اختیار محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :تربیت؛ اراده؛ اختیار؛ امام رضا(ع)