مطالعه تأثیرات فرهنگی و اجتماعی زیارت امام‌رضا(ع) در تبادل و ارتقای فرهنگی جوامع مسلمان

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : رضا کشاورز
پديدآورنده : سید مهدی دلبری

سال پنجم / شماره پیاپی 18 / صفحه 37-62

چکیده :

زیارت به‌عنوان بارزترین جلوه گردشگری دینی، از ابزار مؤثر در تعاملات فرهنگی و آشنایی با فرهنگ و تمدن ملت‌هاست و فرهنگ که نماد هویت و منزلت جوامع و ملل است، از آن تأثیر می‌پذیرد. با توجه به کثرت جوامع و توده‌های مسلمان و تمایل روز افزون آنان به زیارت پیشوایان دینی، سفرهای زیارتی به‌خصوص در بین اقوام شیعه مذهب اهمیتی وافر یافته و یکی از گزاره‌ها و فرصت‌های مغتنم در ترویج بنیان‌های فرهنگ اسلامی و ارتقای سطح فرهنگی مسلمانان است؛ به علاوه تأثیر برجسته‌ای در تعامل و همگرایی فرهنگی و تعالی فرهنگی مردم جوامع اسلامی و ارتقای قدرت فرهنگی مسلمانان و نیز بسترسازی برای تعاملات گسترده فرهنگی، دینی و اجتماعی فراملی دارد و با توجه به قرار گرفتن بقعه حضرت امام‌رضا(ع) در کشور مهم و شیعه مذهب ایران، این موضوع اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ، نقش گردشگری مذهبی یا سفرهای زیارتی به مشهد مقدس و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی زیارت امام‌رضا(ع) را در تبادل و ارتقای فرهنگی جوامع مسلمان، در چند محور مختلف بررسی کرده است.

کلیدواژه‌های مقاله :زیارت امام‌رضا(ع)؛ گردشگری دینی؛ ارتقای فرهنگی؛ تبادل فرهنگی