واکاوی مواجهه امام‌رضا(ع) با گفتمان حدوث و قدم قرآن

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : محسن دیمه کارگراب
پديدآورنده : علی ملاکاظمی

سال پنجم / شماره پیاپی 18 / صفحه 145-178

چکیده :

از آن‌جاکه گفتمان حدوث و قدم قرآن، از نخستین تأملات کلامی مسلمانان درباره قرآن کریم است واکاوی مواجهه امام‌رضا(ع)با گفتمان مذکور که حیات مبارک ایشان مصادف با دوران شکل‌گیری این گفتمان کلامی بوده، بسی قابل‌توجه و تأمل است. این نوشتار در صدد است با تکیه بر روش تحلیل‌گفتمان در میراث تفسیری امام‌رضا(ع)و میراث کلامی و تاریخی فریقین، نحوه مواجهه آن امام همام با گفتمان مزبور را واکاوی کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که امام‌رضا(ع)در پاسخ به مسئله حدوث و قدم قرآن کوچک‌ترین لفظی را بر زبان جاری نساختند که مورد سوء استفاده حکام عباسی و معتزلیان درباری در تأیید مکتب فکری خویش و مشروعیت بخشی به حکومت عباسی قرار گیرد. با وجود این، دیدگاه خویش مبنی بر حدوث قرآن را گاه به‌صورت غیرمستقیم با تأکید بر کلام الهی بودن آن بیان فرمودند و گاه به‌صورت مستقیم به برخی از اصحاب بیان فرمودند که این دیدگاه، تفاوتی بنیادین با دیدگاه مخلوق بودن و دیدگاه قدم قرآن داشت. امام با این نحوه از مواجهه حکیمانه ابتکار عمل را از دربار و معتزله می‌گرفت و در عین حمایت نکردن از موضع غیر علمی حکام عباسی و متکلمان معتزلی دربار، شیعیان و عموم مخاطبان خویش را از پرداختن به مسائلی که فایده چندانی بر آن مترتب نبود، باز می‌داشت و اذهان مردم را به ابعاد مهم تری از قرآن کریم مانند ابعاد هدایتی و تربیتی آن جلب می‌کرد که ثمره آن حفظ جان مخاطبان خویش (به‌ویژه شیعیان) از خطرات و آسیب‌های جدی دربار عباسی بود.

کلیدواژه‌های مقاله :امام‌رضا(ع)؛ حدوث و قدم قرآن؛ گفتمان‌های کلامی؛ تفسیر کلامی؛ تحلیل‌گفتمان