تحلیل سیره معصومان در مواجهه با اهانت کنندگان نادان و مغرض ‏

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : میثم مطیعی

سال دهم / شماره پیاپی 19 / صفحه 105-139

چکیده :

مسأله اهانت به اولیاء الهی و تکرار چندین باره این امر یکی از مسائل مبتلا به کنونی جوامع اسلامی است. متن حاضر تلاش می‌کند تا با بررسی احادیث و روایات تاریخی، روش معصومان(ع) در مقابله با اهانت‌ها را بیان کند. از جمله مواردی که در احادیث و روایات تاریخی فراوان مشاهده می‌شود، آن است که اولیاء دین بین اهانت‌کنندگان نادان از یک سو و اهانت‌کنندگان مغرض از سوی دیگر تمییز قائل می‌شده‌اند و با این دو دسته به یک شیوه رفتار نمی‌کرده‌اند. بررسی احادیث معصومان(ع) و روایات تاریخی نشان می‌دهد که هماره در برخورد با نادان، گذشت و حلم و برخورد کریمانه را برمی‌گزیدند و خود را قولا و فعلا به این افراد جاهل اما بی‌غرض معرفی می‌کرده‌اند و در مورد افراد مغرض اگر شرایط مهیا بود، حکم الهی را در مورد آنها اجرا می‌نمودند؛ اما اگر شرایط فراهم نبود با سکوت و صبر از کنار آن می‌گذشتند و اجرای حکم الهی و برخورد با اهانت کننده را در صورت لزوم به شرایط آتی موکول می‌کردند

کلیدواژه‌های مقاله :‏اهانت به اولیاء الهی؛ سیره معصومان(ع)؛ مقابله با توهین؛ تمییز نادان و مغرض.