تحلیل انتقادی منابع و مراجع تفسیری سلفیان ‏

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : حمزه علی بهرامی

سال دهم / شماره پیاپی 20 / صفحه 115-145

چکیده :

جریان سلفی - تکفیری وهابیت فرقه‌ای از فرق اهل سنت است. شکل‌گیری این فرقه با اندیشه‌های احمد بن حنبل نظام‌مند و با ابن‌تیمیه و محمد بن عبدالوهاب به تکامل رسید. این فرقه با برداشتی سطحی از قرآن موجب فتنه ­های فراوانی در جهان اسلام شده است. یکی از اسبابی که موجب شکل‌گیری این کج‌فهمی و برداشت‌های غلط از قرآن شده است؛ منابع و مراجع تفسیری سلفیان است. این مقاله با روشی اسنادی- تحلیلی ابتدا به توصیف و تحلیل مراجع تفسیری سلفیان و در ادامه به تحلیل و ارزیابی منابع آنان می‌پردازد. مقاله در پایان به این نتیجه می‌رسد که تکیه و اعتماد به برخی از منابع تفسیری نظیر اسرائیلیات، سخنان صحابه و تابعین، اجتهادهای شخصی... و نیز نوع مواجهه سلفیان با منابع تفسیری یکی از اسباب و علل شکل‌گیری اختلاف هست.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن کریم؛ اهل سنت؛ سلفیان؛ منابع تفسیری؛ ابن‌تیمیه