دعائم الاسلام از ورای دیدگاه ها ‏

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید مجتبی حسین نژاد

سال دهم / شماره پیاپی 20 / صفحه 177-204

چکیده :

دعائم الاسلام نام مجموعه‌ای است حدیثی که مؤلف آن ابوحنیفه نعمان بن محمد از دانشمندان قرن چهارم است. از ویژگی‌های کتاب دعائم الاسلام اشتمال آن بر نقل بعضی منفردات خصوصاً در حوزه فقه است که در سایر مجامع حدیثی مانند آن یافت نمی‌شود، لذا پذیرش و یا طرد روایات دعائم الاسلام اثر غیرقابل انکاری در فرایند استنباط احکام شرعی خواهد داشت. در اعتبار احادیث این کتاب و وثاقت مؤلف آن اختلاف‌نظر وجود دارد. این کتاب در نزد اکثریت صاحب‌نظران نمی‌تواند در شمار دلیل و حجت قرار گیرد، بلکه حداکثر اینکه در نزد تعدادی از آنها به‌عنوان مویّد شمرده می‌شود. مختار نگارنده با گامی نو، امامی و ثقه بودن مؤلف و اعتبار کتاب بر پایه وثوق به صدور احادیث آن البته با در نظر گرفتن صحت و حجیت ذاتی آن احادیث است. این مقاله بر مبنای یافته فوق به‌صورت مستدل و نقد و بررسی اقوال و مستندات رقیب به همراه پاسخ به اشکالات مقدر سامان یافته است.

کلیدواژه‌های مقاله :قاضی نعمان؛ دعائم الاسلام؛ وثوق صدوری؛ حجیّت ذاتی ‏