یکشنبه 1396/9/26

کافی، مهم ترین کتاب حدیثی شیعه است، برخی از احادیث این بوستان معنوی، گلچین و سند و متن آنها تبیین، و ارائه شده استکافی‌خوانی (36)

جلسه 36 کافی خوانی

الكافي

  • جلسه 36 کافی خوانی (دانلود)