كافى - صفحه 479

كافى ۱

كاظم مديرشانه چى

چكيده

اين نوشتار درباره ويژگى هاى مختلف كتاب الكافى است. نويسنده، پس از معرفى كلينى، به روش او در تأليف كتاب پرداخته، و سپس از ابواب مختلف كتاب سخن گفته است شماره احاديث كتاب كافى، عده كلينى، مشايخ كلينى و مقايسه كافى با صحاح سته از ديگر مطالب اين مقاله است. و پايان بخش نوشتار، معرفى شروح، حواشى و چاپ هاى مختلف كتاب است.
كافى تأليف ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كلينى رازى (م 329ق) است ۲ كه كليه علماى رجال وى را توثيق نموده اند. نجاشى درباره اش مى نويسد: أوثق الناس فى الحديث وأثبتهم (موثق ترين و ثابت ترين كسان در حديث است). همين جمله را علامه حلى و ابن داوود تكرار مى كنند؛ از اين رو به ثقة الاسلام معروف شد و به نقل از تاج العروس، رياست فقهاى اماميه در زمان مقتدر عباسى (259 ـ 320ق) به وى محول گرديد. ۳ تأليف اين كتاب مصادف با حيات نواب اربعه امام عصر (كه از 260 تا

1.تاريخ حديث، كاظم مدير شانه چى، تهران: سمت، ۱۳۷۷ ش، ص ۱۱۶ ـ ۱۳۰.

2.براى اطلاع از شرح حال كلينى رجوع كنيد به: رجال نجاشى و فهرست و رجال طوسى و خلاصة الاقوال علامه و رجال ابن داود و نقد الرجال تفريشى و رجال كبير ميرزا محمد استرآبادى و منتهى المقال كربلايى و رجال بحرالعلوم و رجال مامقانى و قاموس الرجال و همچنين به كتاب هاى فهرست ابن شهر آشوب و فهرست منتجب الدين و روضات الجنات خوانسارى و خاتمه مستدرك الوسائل نورى و مقابس الانوار شوشترى و ريحانة الأدب خيابانى و الكنى وألقاب قمى و مقدمه كافى.

3.علم الحديث، ص ۷۶.

صفحه از 496