النوادر اشعری مصدر حدیثی الکافی الکلینی

نشریه : مطالعات فهم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محسن قاسم پور
پديدآورنده : مجتبی علی اکبریان

سال چهارم / شماره پیاپی 7 / صفحه 9-33

چکیده :

کتاب الکافی یکی از کتب متقدم و معتبر حدیثی شیعه است که با استفاده از تألیفات و مصنَّفات پیش از خود تدوین شده است. احادیث الکافی غالباً از منابع اصول (اربع مائة) و دیگر مصادر اطمینان بخش برگرفته شده که یکی از آنها النوادر احمد بن محمد بن عیسی اشعری است؛ که پیش از کلینی تدوین شده است. نوشته حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی روایات کتاب النوادرو مقایسه آن با روایات الکافی پرداخته و نشان داده که بخش عمده‌ای از آن در تألیف الکافی مورد استفاده قرار گرفته و در نتیجه یکی از منابع آن به شمار می‌آید. همچنین بر اساس شواهد و قرائن قابل توجه نااستواری یا حداقل سوال برانگیز بودن نظریه‌­ی انتساب کتاب النوادر به حسین بن سعید اهوازی روشن می­ شود. یافته­ ها نشان می­ دهد تفاوت­ های سندی و متنی بین روایات این دو کتاب، غیر قابل انکار است. همچنین از رهگذر بررسی و تحلیل روایات دو کتاب می­ توان النوادر اشعری را به مثابه منبع مهم کتاب الکافی کلینی به شمار آورد.

کلیدواژه‌های مقاله :منابع و مصادر حدیثی؛ الکافی کلینی؛ النوادر اشعری؛ حسین بن سعید اهوازی؛ حدیث