بررسی رسم چله‌نشینی از رهگذر ارزیابی اخبار و اقوال

نشریه : مطالعات فهم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : کامران آقایی
پديدآورنده : جواد نصیری وطن

سال چهارم / شماره پیاپی 7 / صفحه 35-53

چکیده :

در میان فرقه ­ی صوفیه، رسمی به نام چله­ نشینی وجود دارد که از یکسری اعمال خاص شکل گرفته است. این اعمال در مدت چهل روز برای پاک شدن از آلودگی­ های باطنی و طهارت روحی صورت می ­پذیرد. این فرقه، اعمال خود را برگرفته از دین می ­دانند و برای اثبات آنها به حدیث «مَن أَخلَصَ لِلّهِ اَربَعینَ ...»، اعمال و عملکرد پیامبرانی چون حضرت موسی (ع) در میقات چهل روزه‌ی خود و حضرت محمد(ص) در خلوت­ گزینی­ هایی که در غار حرا داشته است، تمسک جسته ­اند. در پژوهش حاضر به این نتیجه رسیدیم که مستندات حدیثی آنها سند صحیحی نداشته است و از متن آنها موافقت با این رسم اثبات نمی­ گردد و گوشه ­نشینی صحیح که دین با آن موافق است و آن را تجویز کرده ، نه تنها انسان را از جامعه دور نمی­ کند، بلکه فرد را در متن جامعه قرار می ­دهد و با تقویت ایمان، او را به پاکی دعوت می ­کند.

کلیدواژه‌های مقاله :چله‌نشینی؛ حدیث اخلاص؛ خلوت‌گزینی پیامبر(ص)؛ میقات حضرت موسی(ع)