پنج شنبه 1396/11/12
مدت: 15

چشمه ایمانبررسی آیات اعتقادی قرآن کریمچشمه ایمان ()

کدام علم به انسان ارزش می دهد؟

آیه ۹ سوره مبارکه زمر
نقش معرفت در ارزیابی و ارزش انسانی

این برنامه با هدف آشنایی با شیوه قرآن در بیان معارف اعتقادی، افزایش دانش قرآنی، شناخت صحیح قرآنی در مباحث اعتقادی ارائه شده است.

موضوعات کلی برنامه «چشمه ایمان» به شرح ذیل می باشد:

شناخت در قرآن، ایمان در قرآن، خداشناسی در قرآن ، صفات در قرآن، عدل الهی در قرآن، نبوت عامه در قرآن، نبوت خاصه در قرآن، امامت عامه در قرآن، امامت خاصه در قرآن ، معاد و زندگی پس از مرگ در قرآن.

  • کدام علم به انسان ارزش می دهد؟ (دانلود)