نقد رویکرد سلفی‌ها در جرح و تعدیل مذهبی و اعتقادی

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : حکیم محمدی
پديدآورنده : مهدی رستم نژاد

سال دوم / شماره پیاپی 3 / صفحه 77-89

چکیده :

اکثر دانشمندان علوم حدیث، در جرح و تعدیل روات تنها به معیارها و اصول متنی و سندی توجه داشته و دارند. ‌آنان برای توثیق و تضعیف معیارهایی چون وثاقت، صداقت، قدرت حفظ و ضبط راوی و ... را در نظر می‌گیرند. این دیدگاه مورد پذیرش بزرگان اهل سنت و از جمله مؤلفان صحیحین بوده و هست، ولی اکثر سلفیان بر خلاف این اصول و معیارهای پذیرفته شده،‌ عقیده و مذهب راوی را نیز در توثیق و تضعیف دخالت داده‌اند. برخی از دلایل اعتقادی سلفیان در تضعیف راویان مذاهب دیگر عبارت است از: جرح به دلیل اتهام تشیع، جرح به بهانه طعن بر صحابه، جرح به دلیل نقل فضائل اهل بیت(ع) و جرح به دلیل اعتقاد به رجعت. به این ترتیب برخی از رجالیان ایشان، در حالی راویان شیعی را به یکی از دلایل فوق تضعیف نموده و به کذب متهم نموده اند که بسیاری از آنها توسط بزرگان اهل سنت،‌ به صداقت و امانت در نقل حدیث شناخته شده‌اند.

کلیدواژه‌های مقاله :سلفیان، جرح و تعدل، اتهام تشیع، طعن بر صحابه