گذرى بر شرح حديث جنود عقل و جهل - صفحه 415

گذرى بر «شرح حديث جنود عقل و جهل» ۱

رضا مختارى

چكيده

اين نوشتار، معرّفى كتاب «شرح حديث جنود عقل و جهل» امام خمينى رحمه اللهاست.
نويسنده ضمن معرفى شخصيت و آثار امام خمينى، چكيده اى گويا از مطالب و بخش هاى مختلف كتاب ارائه داده است .
شرح حديث جنود عقل و جهل، امام خمينى قدس سره، چاپ اول، تحقيق و نشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران، 1377، 16 + 504 ص، وزيرى.
شرح حديث جنود عقل و جهل، آخرين تأليف اخلاقى عرفانى امام خمينى قدس سرهاست، زيرا چنان كه خواهد آمد بر حسب تاريخ تأليف و ساير قراين، پس از اين اثر به كارها و تأليفات فقهى و اصولى روى آورده اند. هر چند امام خمينى قدس سره پس از پيروزى انقلاب با در اختيار داشتن امكانات بسيار شخصا براى نشر آثار خود اقدامى نكرد، كه اين خود حكايت از وارستگى فوق العاده ايشان مى كند، آنچه بيشتر مهم و حاكى از نهايت وارستگى اين مرد بزرگ است اين است، كه در دوران تبعيد به نجف كه طبعا رژيم شاه براى تحقير علمى و كوچك جلوه دادن ايشان در حوزه نجف، فعاليت زيادى مى كرد ايشان هيچ اقدامى براى نشر آثار فقهى اصولى خود كه سال ها پيش در

1.آينه پژوهش، ش ۵۸ ، ص ۸۲

صفحه از 428