وارثان زمین در آیات مهدویت

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : حسین سروش
پديدآورنده : شعبان نصرتی
پديدآورنده : محمد رکعی

سال هشتم / شماره پیاپی 15 / صفحه 5-26

چکیده :

در قرآن کـریم، آیـاتی وجـود دارد کـه در آنهـا بحـث از وارثـان نهـایی زمـین، مالکـان و خلفای الهی بر زمین مطرح و در آیاتی چون 905 سـوره انبیـا، 55 سـوره نـور و 5 سـوره قصص سخن از ور اثت مستضعفان بر زمین رفته است. از سـویی برخـی از مفسـران ایـن آیات را در ارتباط با مهدویت ندانسته و مراد از زمین در این آیـات را زمـین بهشـت تفسـیر کرده اند.

کلیدواژه‌های مقاله :وارثان زمین، حکومت جهانی، آیات مهدویت