اربعین نگاری در فرهنگ اسلامی

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : سید اسحاق حسینی کوهساری

سال هشتم / شماره پیاپی 15 / صفحه 27-58

چکیده :

فرهنگ چهل حدیث نویسی در اسلام سابقه دیرینه دارد و ریشه در حدیث نبـوی(منن حفظ علی امتی اربعین حدیثا یحتاجون الیه من امر دینهم بعثه الله یوم القیامة فقیها عالما)دارد. در ایـن مقالـه پـس از بیـان فهرسـت اربعـین نویسـی در فرهنـگ اسلامی، به بررسی سند و محتو ای حدیث، پرداخته شده است. سند حـدیث اگـر در حـد متـواتر و مسـتفیض نباشـد، مـورد وثاقـت و عمـل اهـل فـن و محدثین و علمای هو خاصه و عامه در طول تاریخ بوده است. از نظر محتوا، حفظ حدیث دارای مراتب سه گانه است.

کلیدواژه‌های مقاله :حفظ، اربعین، ثبت، نگارش حدیث