دین و ارتباطات انسان

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : حجت الله بیات

سال هشتم / شماره پیاپی 15 / صفحه 59-90

چکیده :

دین که همان پیام، قانون، برنامه و آیینی است که از مبدا هستی سرچشـمه مـی گیـرد، مخاطبش انسان است و کاملا ماهیت و کاربردهای ارتباطی دارد. مهمترین بخشی کـه ماهیت و کارکرد ارتباطی دین را به خوبی آشکار می کند، معارفی است کـه انـواع و حـدود ارتباطات انسان را تبیین می نماید.

کلیدواژه‌های مقاله :دین، انسان، ارتباطات، خدا ،خود، طبیعت و دیگران