نگاهی به اسناد روایات تفسیر مجاهد

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : نصرت نیل ساز
پديدآورنده : الهام زرین کلاه

سال هشتم / شماره پیاپی 15 / صفحه 159-176

چکیده :

مجاهد بن جبر از معروف ترین مفسران تابعی در قرن دوم و از موثرترین شـاگردان ابـن عباس است. تفسیر وی تنها تفسیر باقی مانده از دوران تـابعین اسـت. از مجمـوع 7910 روایت که در این تفسیر آمده، 9210 روایت آن با سند مشهور عبدالرحمن ـ ابراهیم ـ آدم ــ ورقـا ـ ابـن ابـی نجـیح بـه مجاهـد خـتم مـی شـود.

کلیدواژه‌های مقاله :مجاهد بن جبر، تفسیر مجاهد، اسناد، روایات، سند مشهور