نگاهى به گفت‏وگوى «در عرصه روايت و درايت حديث» - صفحه 463

نگاهى به گفت وگوى «در عرصه روايت و درايت حديث» ۱

سيدمحمدجواد شبيرى

چكيده

اين نوشتار نقدى بر مصاحبه آقاى محمد باقر بهبودى است . در اين مقاله سعى شده به اشكالات مطرح شده از سوى وى درباره الكافى پاسخ داده شود . نويسنده سپس ايراداتى بر صحيح الكافى وارد نموده است .
شناخت حديث و بازشناسى صحيح آن از سقيم يكى از اساسى ترين و در عين حال دشوارترين وظايف دانشمندان و طالبان علم حقيقى و ناب مى باشد، عدم تفكيك اين دو دسته، مصائب فراوانى به بار مى آورد و خلط و اشتباهات بسيارى را سبب مى شود ولى اين مهم وظيفه اى است كه احتياج به خبرويت بسيار و تتبعى پيگير اندوخته علمى و فنى فراوان دارد. مشتاقان سير و سلوك در اين وادى مى بايست از خطرات فراوانى كه در پيش پاى خويش دارند در هراس باشند، دليل راه طلبند و چراغ فروزان هدايت جويند كه:

طى اين مرحله بى همرهى خضر مكنظلمات است بترس از خطر گمراهى
در اين ميان، مصاحبه آقاى محمد باقر بهبودى در شماره 7 مجله كيهان فرهنگى چشم ها را به سوى خود خيره كرد. سخن از عرصه روايت و درايت حديث به ميان آمده بود و تفكيك حديث سره از ناسره و بازيابى حديث و تنقيح و تهذيب آن، وجهه سخن قرار گرفته بود ولى مطالب نادرست بسيارى همراه داشت كه در اذهان

1.كيهان فرهنگى، سال سوم، دى ماه ۱۳۶۵، ش ۱۰، پياپى ۳۴، ص ۱۲ـ۱۷.

صفحه از 494