دفاع از حديث و پاسدارانش - صفحه 495

دفاع از حديث و پاسدارانش ۱

سيدمحمدجواد شبيرى

چكيده

در پى گفت و گوى استاد محمد باقر بهبودى با مجله كيهان فرهنگى، نقدى از سوى صاحب مقاله بر سخنان وى در شماره هاى پسين مجله درج شد كه بهبودى به آن پاسخ گفت. نويسنده اين مقاله به نقد پاسخ ها پرداخته و اين مقاله را نوشته است .
در مورد تاريخ حديث و بعضى از محدثين در مصاحبه آقاى بهبودى در شماره 7 كيهان فرهنگى مطالبى مطرح شده بود كه باعث نگارش چند نقد گرديد، ايشان نيز در پاسخ، مقاله اى مفصل نوشته و در ضمن به مقاله اين حقير نيز اشاره اى كردند، هر چند ريشه هاى بيدار و حقيقت جو، خود با مقايسه اعتراضات و اين جواب ها، به اشكالات بى جواب مانده و درستى و نادرستى جواب هاى داده شده پى برده اند وليكن از آنجايى كه تطبيق كامل مقالات وقت زيادى مى گيرد، نگارنده وظيفه خود مى داند كه در دفاع از حديث، چند سطرى به قلم آورد.
بحث در يك، يك اشكالات و بررسى تمام جزييات مقاله ايشان، به نگارش مقاله بسيار مفصلى نيازمند است كه نه در خور حوصله خوانندگان عزيز بوده و نه چندان لزومى دارد، از اين رو، تنها به ذكر چند مطلب مهم به اختصار اكتفا مى نماييم.

1.كيهان فرهنگى، سال چهارم، فروردين ماه ۱۳۶۶، ش ۱، پياپى ۳۷، ص ۱۱ـ۱۴.

صفحه از 511