لوازم و ره آورد توکل از منظر قرآن کریم

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی سبحانی نیا

سال هفتم / شماره پیاپی 14 / صفحه 71-93

چکیده :

برخی از پژوهش های روانشناسانه در موضوع توکل به این پیامد توکل توجه داشته اند. اما اینکه توکل چگونه تحقق می یابد بحث دیگری است که عدم آگاهی به آن، علاقمندان به پیامدهای توکل را از نایل آمدن به آن محروم می دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :توکل، وکالت، بی نیازی، اعتماد به خدا، کفایت، لوازم معرفتی، لوازم عملی