نسبت «اخلاق» و «احکام» در تفسیر «زبدة البیان» مقدس اردبیلی

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : محمد علی مشایخی پور

سال هفتم / شماره پیاپی 14 / صفحه 95-125

چکیده :

تفسیر زبده البیان فی الاحکام القرآن اثری غنی و گرانبار از مقدس اردبیلی است، که در زمینه موضوعی آیات الاحکام به رشته تحریر در آمده است.

کلیدواژه‌های مقاله :آیات الاحکام، نسبت احکام و اخلاق، زبده البیان، مقدس اردبیلی