نگرشی نو به مسأله زبان قرآن

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی دیاری بیدگلی
پديدآورنده : مهدی الوانی

سال هفتم / شماره پیاپی 14 / صفحه 127-139

چکیده :

قرآن کریم تمام آموزه های خود را در قالب معیارهای الفاظ بشری و کاملا قاعده مند و معنادار در اختیار بشریت قرار داده است.

کلیدواژه‌های مقاله :زبان قرآن، ظاهر، باطن، تاویل، نماد، تمثیل، زبان لایه ای