گونه شناسی گفتارهای قرآنی امام موسی کاظم(ع)

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : معصومه علی بخشی
پديدآورنده : بی بی سادات رضی بهابادی

سال سوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 7-30

چکیده :

نظر به پیوند ناگسستنی اهل بیت(ع) با قرآن و نقش ایشان برای دستیابی به فهم معارف قرآنی، شناخت گفتارهای قرآنی ائمه(ع) از اهمیت به سزایی برخوردار است. از امام موسی کاظم(ع) 275 روایت قرآنی به ما رسیده است. این پژوهش به گونه شناسی این روایات می‌پردازد. گفتارهای قرآنی امام کاظم(ع) قابل تقسیم به انواعی است: 1. روایات تفسیری 2. روایات تأویلی 3. روایات تطبیقی 4. روایات استشهادی 5. روایات مربوط به علوم قرآنی. بیشترین روایات قرانی امام با 112 عدد، روایات تفسیری است که به بیان معنای ظاهری آیات می‌پردازد. عصر امام کاظم(ع) هم زمان با حضور مذاهب فقهی و کلامی متعدد است؛ از این رو، استشهاد به نص و مضامین آیات قرآن، بخش عظیمی از گفتارهای قرآنی امام با 81 مورد است. روایات تأویلی با 39 عدد به بیان معنای باطنی و روایات تطبیقی با 26 عدد به بیان مصادیق اختصاص دارد. کوچک ترین بخش گفتارهای قرآنی امام، روایات علوم قرآنی است که هفده روایت است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام کاظم(ع)، گفتارهای قرآنی، روایات تفسیری، روایات تأویلی، روایات تطبیقی، استشهادات