بررسی کیفیت نزول لفظی و معنوی قرآن کریم در منظر روایات

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : سید رضا مودب
پديدآورنده : حمید رضا یونسی

سال سوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 115-134

چکیده :

پژوهش حاضر با استناد به روایات منقول در منابع شیعه به اثبات نظریه «نزول لفظی و معنوی قرآن کریم» توأمان از سوی خداوند متعال پرداخته، و با استناد به تأکید روایات بر نزول قرآن کریم به زبانی(لغتی) خاص و بیان دو لفظ «آیه و معنا» درباره نزول قرآن، و وجود محکمات و متشابهات در آیات و نیز نسبت انزال قرآن کریم به خداوند متعال اثبات می کند که پیامبر اکرم(ص) هیچ دخل و تصرفی در نزول آیات و ابلاغ آن به مردم هم در مقام لفظ و هم در مقام معنا نداشته است. نویسندگان مقاله با طرح این مباحث به نقد و ردّ نظریه دکتر سروش در باب کیفیت نزول قرآن از دیدگاه روایات پرداخته اند.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن کریم، نزول لفظی و نزول معنوی، دکتر سروش، کیفیت نزول، نقد نظریه