حدیث موثّق و اعتبار آن نزد دانشمندان امامی

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : حمید باقری
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش

سال سوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 185-220

چکیده :

بحث و سخن دربارۀ اعتبار خبر موثّق به دلیل فراوانی مصادیق آن در منابع حدیثی شیعه، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در یک نگاه کلی، دانشمندان شیعه را می‌توان به دو گروه دسته‌بندی کرد: گروهی باور به اعتبار حدیث موثّق دارند که این نظر خود دو دیدگاه را شامل می‌شود، برخی خبر موثّق را به طور مطلق و بعضی دیگر تنها موثّقاتی را که مشهور بدان ها عمل کرده‌اند، معتبر می‌دانند؛ گروه دیگر، مخالف دستۀ نخست، به دلیل عدم احراز شرایط ایمان و عدالت در راویِ غیرِ امامی مذهب، برای حدیث موثّق اعتباری باور ندارند. در این نوشتار، افزون بر اشاره به دیدگاه های مختلف و معتقدان هر یک، دلایل باورمندان عدم اعتبار خبر موثّق، مورد بحث و مداقه قرار گرفته و در نهایت، به این نکته اشارت رفته است که اختلاف مذهبی نمی‌تواند دلیل مطلق بر بی‌اعتباری خبر موثّق باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث موثّق، اعتبار و حجیت، اختلاف مذهبی، راویانِ غیر امامی