حجیت فهم و تفسیر غیر معصومین از قرآن کریم در روایات شیعه

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : کاظم قاضی زاده
پديدآورنده : محدثه مقیمی نژاد داورانی

سال سوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 221-250

چکیده :

حجیت فهم و تفسیر قرآن برای غیرمعصومین یا اختصاص آن به معصومین از موضوعات مورد اختلاف در میان فقها و محدثین شیعه بوده است. قائلین به حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین در مقابل مخالفان خود به روایاتی استناد کرده‌اند. در این مقاله، به بررسی دلالت برخی از این روایات می پردازیم که عبارت اند از روایاتی که امر به تمسّک به قرآن کریم می کنند، روایاتی که جایگاه قرآن را در حاکمیت بیان می کنند، روایاتی که شرط نافذ بودن شروط را عدم مخالفت آن ها با قرآن کریم می دانند، روایاتی در مورد استناد معصومین به قرآن برای سرزنش افراد، روایات دال بر لزوم عرضه روایات به قرآن کریم، روایات دال بر آموزش چگونگی فهم قرآن و آموزش تفریع و استنباط احکام از آیات به اصحاب، روایتی دال بر امکان تشخیص بهترین وجه معانی قرآن برای غیرمعصومین و روایاتی دال بر حجّت دانستن تفسیر قرآن به قرآن در زبان معصوم.

کلیدواژه‌های مقاله :فهم قرآن، جواز تفسیر قرآن، تمسّک به قرآن، روایات عرضه، حکمیت قرآن، تفسیر قرآن به قرآن