كتابشناسى الكافى - صفحه 163

كتابشناسى الكافى ۱

حسين صفره

چكيده

الكافى شيخ كلينى، يكى از جوامع حديثى چهارگانه، يا همان جوامع حديثى متقدم يا كتب اربعه شيعه است كه مؤلفان دانشمند آنها به سه محمّد اوّل معروف اند. اينان بخش عمده احاديث اهل بيت عليهم السلام را چه در اصول و چه در فروع در كتاب هاى خود گرد آوردند.
در اين نوشتار برآنيم تا پس از ذكر شرح حال مختصرى از مؤلف و معرفى اجمالى كتاب وى، آنچه درباره اين كتاب ارزشمند از قلم دانشمندان شيعه تراوش نموده است، البته بدون ادعاى استقصا، به عنوان كتابشناسى آنها ذكر نماييم.

الكافى

كتاب الكافى نخستين جامع از چهار جامع حديثى متقدم شيعه است كه مؤلف آن ثقة الاسلام، شيخ المحدثين ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى (م369ق) است. وى در عصر نايبان چهارگانه امام مهدى(عج) مى زيست. او به تحقيق و جست وجوى حديث عنايت ويژه داشت و از جمعى از عالمان و مشايخ مكتب اهل بيت عليهم السلام روايت مى كند. وى در ميان محدثان، شأن والايى يافت تا آنجا كه در روزگار

1.فصل نامه علوم حديث، ص ۱۹۰ ۲۳۴، سال نهم، پياپى ۳۲، تابستان ۱۳۸۳.

صفحه از 180