روایات عاشورایی الفتوح ابن اعثم کوفی در میزان نقد و بررسی

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : محسن رفعت

سال دوم / شماره پیاپی 3 / صفحه 67-99

چکیده :

این مقاله، جستاری است در مورد مقتل الحسین کتاب الفتوح که ابن اعثم کوفی در حدود قرن چهارم آن را نوشته است. الفتوح نیز همچون سایر کتب تاریخی‌ـ روایی از هجمه تحریفات عاشورایی مصون نمانده، چنان‌که ما را در بعضی از مطالب مربوط به جریان عاشورا در تردید قرار می‌دهد. لذا در این بررسی سعی شده، پس از ارزیابی شخصیت مؤلف و توضیحاتی در مورد کتاب او، به برخی از این هجمه‌های تحریفی اشاره و مطالب تاریخی‌ـ روایی آن مورد کند و کاش قرار گیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :الفتوح، ابن اعثم، امام حسین(ع)، تحریفات، روایات، عاشورا